Luxury Balcony Studio
Luxury Balcony Studio | Residence Suites

Luxury Balcony Studio

Residence Suites Tel Aviv
5 Yona Hanavi Tel Aviv-Yafo
От$100,00 / Ночь
Luxury Jacuzzi Studio | Residence Suites

Luxury Jacuzzi Studio

Residence Suites Tel Aviv
5 Yona Hanavi Tel Aviv-Yafo
От$100,00 / Ночь
Luxury Studio | Residence Suites

Luxury Studio

Residence Suites Tel Aviv
5 Yona Hanavi Tel Aviv-Yafo
От$75,00 / Ночь
Luxury One Bedroom Suite | Residence Suite

Luxury One Bedroom Suite

Residence Suites Tel Aviv
5 Yona Hanavi Tel Aviv-Yafo
От$140,00 / Ночь